VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ do GPMB Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh 
 Điều 1. Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ do GPMB Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là: 33.766.000 đồng.
(Ba mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).

Trong đó: Các khoản hỗ trợ là: 33.766.000 đồng (hỗ trợ 100% đất công ích của UBND thị trấn Quán Hàu).

Nguồn kinh phí thực hiện phương án: Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh phối hợp với UBND thị trấn Quán Hàu để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh; Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hàu; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

[Trở về]