VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Hạ tầng phát triển quỹ đất tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch 
 Điều 1. Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ do GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Hạ tầng phát triển quỹ đất tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là: 101.964.713 đồng.
(Một trăm linh một triệu chín trăm sáu mươi bốn nghìn bảy trăm mười ba đồng).

Trong đó:

- Bồi thường về tài sản trên đất: 97.109.250 đồng;

- Tiền thưởng: 4.855.463 đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Nguồn kinh phí thực hiện phương án: Từ nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án.

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch phối hợp với UBND xã Trung Trạch để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Chủ tịch UBND xã Trung Trạch; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và đối tượng được bồi thường, hỗ trợ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nguồn: Quyết định số 2703 /QĐ-UBND ngày 02/10/2015

[Trở về]