VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ do GPMB thực hiện Quy hoạch đất ở xen cư tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn. 

Điều 1. Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ do GPMB thực hiện Quy hoạch đất ở xen cư tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn với tổng kinh phí là: 195.363.300 đồng.

Số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn ba trăm đồng. Trong đó:

- Bồi thường về đất: 0 đồng;

- Các khoản hỗ trợ (hỗ trợ do thu hồi đất công ích 5% của UBND phường Quảng Phong): 195.363.300 đồng;

- Bồi thường về tài sản trên đất: 0 đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện phương án: Nguồn vốn từ Ngân sách phường Quảng Phong.

Điều 2. Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn phối hợp với UBND phường Quảng Phong tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn; Chủ tịch UBND phường Quảng Phong; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các đối tượng được bồi thường, hỗ trợ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: Quyết định số : 3587 /QĐ-UBND ngày 07/11/2016

 

[Trở về]