VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ do GPMB xây dựng Khu dân cư đồng Họng Mú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn 

Điều 1. Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ do GPMB để xây dựng Khu dân cư đồng Họng Mú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 664.919.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm mười chín nghìn đồng).

Trong đó:

- Bồi thường về tài sản trên đất 164.939.000 đồng;

- Các khoản hỗ trợ 499.980.000 đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện phương án: Từ nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn phối hợp với UBND phường Quảng Thọ (Chủ đầu tư) để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của Pháp luật.

UBND phường Quảng Thọ có trách nhiệm hướng dẫn và bố trí địa điểm để di dời mồ mã phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn; Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn và các đối tượng được bồi thường, hỗ trợ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

[Trở về]