Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 127-QĐ/BTGTW, ngày 15/5/2007, thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Căn cứ Quyết định số 44 - QĐ/TW, ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về việc hợp nhất Ban Khoa giáo Trung ương – Ban Tư tưởng – Văn hóaTrung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Căn cứ Chỉ thị 06 - CT/TW, ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị về triển khai cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'';

- Căn cứ Hướng dẫn số 11- HD/TTVH ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 06 - CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'';

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Đào Duy Quát, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy (Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương), Trưởng Ban chỉ đạo;
2. Đ/c Nghiêm Đình Vỳ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy (Ban Khoa giáo Trung ương), Phó trưởng Ban Chỉ đạo,
3. Đ/c Tường Duy Trụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy (Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương), Ủy viên thường trực;
4. Đ/c Hồ Ngọc Luật, Vụ trưởng Vụ Khoa học tự nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy (Ban Khoa giáo Trung ương ), Ủy viên;
5. Đ/c Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu giáo dục lý luận chính trị, Đảng uỷ viên, Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy (Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương), Ủy viên;
6. Đ/c Nguyễn Văn Hòa, Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội, Đảng ủy viên (Ban Khoa giáo Trung ương), Uỷ viên;
7. Đ/c Phùng Thảo, Thường vụ Đảng ủy (Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương), Chánh Văn phòng Ban, Ủy viên;
8. Đ/c Phạm Anh Tuấn, Hàm Vụ trưởng, Đảng ủy viên (Ban Khoa giáo Trung ương), Uỷ viên;
9. Đ/c Bùi Thế Đức, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Đảng ủy viên (Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương), Ủy viên;
10. Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, Hàm Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn (Ban Khoa giáo Trung ương), Uỷ viên;
11. Đ/c Nguyễn Công Dũng, Trưởng phòng hành chính, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Ban Khoa giáo Trung ương), Uỷ viên;

Điều 2. Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Phạm Thị Hạnh, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy (Ban Tư tưởng - Văn hóaTrung ương ), Tổ trưởng;
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, Hàm Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn (Ban Khoa giáo Trung ương );
3. Đ/c Đỗ Văn Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn (Ban Tư tuởng- Văn hóa Trung ương);
4. Đ/c Nguyễn Công Dũng, Trưởng phòng hành chính, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Ban Khoa giáo Trung ương );
5. Đ/c Nguyễn Thị Minh Huế, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Ban Tưtưởng- Văn hóa Trung ương)
- Văn phòng Ban và Văn phòng Đảng ủy dự trù kinh phí cho việc triển khai cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''.

Điều 3. Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên huấn Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Chi bộ các vụ, đơn vị trong cơ quan và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

K/T TRƯỞNG BAN             
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Phùng Hữu Phú               

[Trở về]