VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy định về “một cửa liên thông” giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
[Trở về]