VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 
[Trở về]