VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 27/09/2021 về việc thu hồi đất và cho Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng Phúc Hải thuê đất để khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Thác Cóc thuộc các xã: Trường Thủy, Mai Thủy, huyện Lệ Thủy 
Điều 1.

1. Thu hồi 21.933,4 m2 (Hai mươi mốt nghìn chín trăm ba mươi ba phẩy bốn mét vuông) đất sông, ngòi, kênh, rạch, ruối do UBND xã Trường Thủy và UBND xã Mai Thủy quản lý tại các xã Trường Thủy và Mai Thủy, huyện Lệ Thủy. Trong đó:

- Diện tích đất tại xã Trường Thủy là: 18.171,5 m2;

- Diện tích đất tại xã Mai Thủy là: 3.761,9 m².

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính các thửa đất thuộc Tờ bản đồ địa chính số 5, 6 xã Trường Thủy; các thửa đất thuộc Tờ bản đồ địa chính số 21 xã Mai Thủy do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hoàng Dũng lập ngày 12/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18/5/2021, kèm theo Quyết định này.

2. Cho Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng Phúc Hải (địa chỉ: Thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) thuê 21.933,4m2 (Hai mươi mốt nghìn chín trăm ba mươi ba phẩy bốn mét vuông) đất đã thu hồi tại Khoản 1 Điều này để sử dụng vào mục đích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (khai thác mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường). Trong đó:

- Diện tích đất tại xã Trường Thủy là: 18.171,5 m2;

- Diện tích đất tại xã Mai Thủy là: 3.761,9 m².

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính thửa đất số 393 thuộc Tờ bản đồ địa chính số 5, thửa đất số 303 thuộc Tờ bản đồ địa chính số 6 xã Trường Thủy; các thửa đất số 937, 938, 939, 940 thuộc Tờ bản đồ địa chính số 21 xã Mai Thủy do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hoàng Dũng lập ngày 19/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 19/5/2021, kèm theo Quyết định này.

Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 28 tháng 4 năm 2027.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Chủ trì xác định phương pháp định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất; Trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ, thặng dư thì tổ chức lập phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể; Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính để Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính cho Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng Phúc Hải.

- Thông báo cho Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng Phúc Hải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất; xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; chỉnh lý hồ sơ địa chính.

2. Cục Thuế xác định các khoản nghĩa vụ tài chính và thông báo cho Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng Phúc Hải thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng Phúc Hải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

4. Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy; Chủ tịch UBND các xã: Trường Thủy, Mai Thủy; Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng Phúc Hải và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp