VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 30/09/2021 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng (trước đây là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Miền Nam - Đại diện là Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng quản lý để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng Công viên vui chơi giải trí thuộc khu Công viên Cầu Rào tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới (đợt 3) 
Điều 1.

1. Thu hồi 10.125,8 m2 (Mười nghìn một trăm hai mươi lăm phẩy tám mét vuông) đất (bao gồm 1.782,6 m2 đất trồng lúa nước còn lại; 780,2 m2 đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối; 483,9 m2 đất thủy lợi và 7.079,1 m2 đất giao thông) do UBND phường Nam Lý quản lý tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Vị trí, kích thước, ranh giới khu đất được xác định theo kết quả chỉnh lý địa chính các thửa đất thuộc Tờ bản đồ địa chính số 3, 5, 6, phường Nam Lý do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 20/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 25/7/2018, kèm theo Quyết định này.

2. Chuyển mục đích sử dụng 18.622,6 m2 (Mười tám nghìn sáu trăm hai mươi hai phẩy sáu mét vuông) đất tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới sang đất phi nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Cụ thể:

- Diện tích 16.840,0 m² đất, bao gồm: 2.136,1 m² đất trồng lúa nước còn lại; 3.971,8 m² đất chuyên trồng lúa nước; 9.348,0 m² đất nuôi trồng thuỷ sản; 1.384,1 m² đất trồng cây lâu năm do hộ gia đình, cá nhân sử dụng đã được UBND thành phố Đồng Hới thu hồi tại Quyết định số 6178/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 và Quyết định số 7319/QĐ-UBND ngày 31/12/2019;

- Diện tích 1.782,6 m² đất trồng lúa nước còn lại do UBND phường Nam Lý quản lý đã thu hồi tại Khoản 1, Điều này.

3. Giao cho Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng (trước đây là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Miền Nam - Đại diện là Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng (địa chỉ: Tiều khu 3, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) 26.965,8 m2 (Hai mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi lăm phẩy tám mét vuông) đất tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới ( bao gồm: 780,2 m² đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối; 483,9 m² đất thuỷ lợi và 7.079,1 m² đất giao thông do UBND phường Nam Lý quản lý đã thu hồi tại Khoản 1, Điều này và 18.622,6 m² đất đã chuyển mục đích tại Khoản 2, Điều này) để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc khu Công viên Cầu Rào (đợt 3).
Trong đó:

- Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: 419,9 m2;

- Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 13.829,1 m2;

- Diện tích đất giao thông: 4.095,6 m2;

- Diện tích đất thương mại, dịch vụ: 2.918,2 m2;

- Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hoá: 5.703,0 m2;

Vị trí, kích thước, ranh giới khu đất được xác định theo kết quả chỉnh lý địa chính các thửa đất thuộc Tờ bản đồ địa chính số 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29 phường Nam Lý do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 24/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 28/8/2020, kèm theo Quyết định này.

Thời hạn: Theo thời hạn thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền cho phép.

Sau khi hoàn thành dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan có thẩm quyền quản lý theo đúng quy định.

4. Giao 572,5 m² đất chuyên trồng lúa nước nằm ngoài phạm vi quy hoạch đã được UBND thành phố Đồng Hới thu hồi tại Quyết định số 7319/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 cho UBND phường Nam Lý quản lý theo đúng quy định.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các cơ quan, địa phương có liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Miền Nam; tổ chức chỉnh lý địa chính theo quy định.

2. Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Miền Nam có trách nhiệm:

- Thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao số 07/2018/HĐ-BT ngày 18/5/2018; Phụ lục Hợp đồng số 01 của Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) ngày 25/02/2021; quản lý, sử dụng khu đất được giao theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan; bàn giao các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan có thẩm quyền quản lý sau khi hoàn thành dự án;

- Báo cáo UBND huyện Bố Trạch, UBND xã Trung Trạch để kiểm tra việc sử dụng tầng đất mặt đất chuyên trồng lúa nước theo phương án sử dụng tầng đất mặt đã thống nhất với UBND xã Trung Trạch ngày 24/9/2021.

3. UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo UBND phường Nam Lý kiểm tra, giám sát việc bóc tách tầng đất mặt đất chuyên trồng lúa nước theo đúng quy định.

4. UBND huyện Bố Trạch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát việc sử dụng tầng đất mặt đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn theo đúng quy định.

5. Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng công trình do Nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

6. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch; Chủ tịch UBND phường Nam Lý; Chủ tịch UBND xã Trung Trạch; Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng; Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Miền Nam và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp