VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Kim Tín Quảng Bình (đại diện cho các bên trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐHTKD.KT-HT ngày 14/8/2015 giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long và Công ty TNHH Kim Tín Quảng Bình) thuê đất để khai thác quặng Titan sa khoáng tại xã Ngư Thủy và xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy 
Điều 1.

1. Chuyển mục đích sử dụng 663.887,9 m2 (Sáu trăm sáu mươi ba nghìn tám trăm tám mươi bảy phẩy chín mét vuông) đất rừng sản xuất, trong đó: Diện tích đất tại xã Ngư Thủy là 278.839,9 m2; diện tích đất tại xã Sen Thủy là 385.048,0 m2 (đã được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 28/12/2015) sang đất phi nông nghiệp (đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản) theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

2. Cho Công ty TNHH Kim Tín Quảng Bình (đại diện cho các bên trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐHTKD.KT-HL ngày 14/8/2015 giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long và Công ty TNHH Kim Tín Quảng Bình) (Địa chỉ: Số 90, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) thuê 663.887,9 m2 (Sáu trăm sáu mươi ba nghìn tám trăm tám mươi bảy phẩy chín mét vuông) đất đã chuyển mục đích tại khoản 1 Điều này để khai thác khoáng sản quặng titan sa khoáng, trong đó:

- Tại xã Ngư Thủy là: 278.839,9 m2;

- Tại xã Sen Thủy là: 385.048,0 m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính thửa đất số 608 thuộc Tờ bản đồ địa chính số 11 xã Ngư Thủy; thửa đất số 837 thuộc Tờ bản đồ địa chính số 44, thửa đất số 527 thuộc Tờ bản đồ địa chính số 45 xã Sen Thủy do Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư Hoàng Dũng lập ngày 17 tháng 4 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 21 tháng 4 năm 2020, kèm theo Quyết định này.

Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 10/9/2032.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Chủ trì xác định phương pháp định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất; Trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ, thặng dư thì tổ chức lập phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể; Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính để Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH Kim Tín Quảng Bình.

- Thông báo cho Công ty TNHH Kim Tín Quảng Bình nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất; xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; tổ chức chỉnh lý hồ sơ địa chính.

2. Cục Thuế xác định các khoản nghĩa vụ tài chính và thông báo cho Công ty TNHH Kim Tín Quảng Bình thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Công ty TNHH Kim Tín Quảng Bình có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; kết thúc khai thác mỗi khoảnh phải tiến hành san gạt, tạo mặt bằng và trồng keo bảo đảm cải tạo, phục hồi bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải tạo phục hồi môi trường đã phê duyệt.

4. Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy, Chủ tịch UBND xã Sen Thủy; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công ty TNHH Kim Tín Quảng Bình và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp