VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND thị trấn Phong Nha quản lý để phát triển quỹ đất tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch 
Điều 1.

1. Chuyển mục đích sử dụng 0,1 m2 (Không phẩy một mét vuông) đất thủy lợi sang đất ở tại đô thị theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

2. Giao 4.958,4 m2 (Bốn nghìn chín trăm năm mươi tám phẩy bốn mét vuông) đất (bao gồm: 0,1 m2 đất đã chuyển mục đích tại khoản 1, Điều này và 4.958,3 m2 đất bằng chưa sử dụng) cho UBND thị trấn Phong Nha quản lý để phát triển quỹ đất ở tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Trong đó:

+ Diện tích đất ở tại đô thị: 4.780,4 m2;

+ Diện tích đất thủy lợi: 178,0 m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính thửa đất từ số 462 đến 480 thuộc Tờ bản đồ địa chính số 92 thị trấn Phong Nha do Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thành Tuấn lập ngày 27/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 30/9/2021, kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các cơ quan, địa phương có liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho UBND thị trấn Phong Nha; tổ chức chỉnh lý địa chính theo quy định.

2. UBND thị trấn Phong Nha có trách nhiệm quản lý, sử dụng khu đất được giao theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Nha; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp