VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về việc thu hồi đất của Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong và giao cho UBND xã Hải Ninh quản lý để thực hiện giao đất cho người dân sản xuất 
Điều 1.

1. Thu hồi 2.526.944,8 m2 (Hai triệu năm trăm hai mươi sáu nghìn chín trăm bốn mươi bốn phẩy tám mét vuông) đất (bao gồm: 2.516.296,0 m2 đất có rừng trồng sản xuất, 7.684,3 m2 đất giao thông và 2.964,5 m2 đất sông, ngòi, kênh, suối) do Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong quản lý, sử dụng tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

Lý do thu hồi: Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong không còn nhu cầu sử dụng và có văn bản tự nguyện trả lại đất.

2. Giao 2.526.944,8 m2 (Hai triệu năm trăm hai mươi sáu nghìn chín trăm bốn mươi bốn phẩy tám mét vuông) đất đã thu hồi tại khoản 1 Điều này (bao gồm: 2.516.296,0 m2 đất có rừng trồng sản xuất, 7.684,3 m2 đất giao thông và 2.964,5 m2 đất sông, ngòi, kênh, suối) cho UBND xã Hải Ninh quản lý, lập phương án sử dụng đất theo đúng quy định.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo chỉnh lý địa chính các Tờ bản đồ địa chính số 11, 12, 19, 20, 21 xã Hải Ninh do Công ty TNHH đo đạc và tư vấn xây dựng Hòa Bình lập ngày 28/9/2021, UBND xã Hải Ninh xác nhận ngày 29/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 04/10/2021, kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan bàn giao đất trên thực địa; chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

2. Chủ tịch UBND xã Hải Ninh niêm yết Quyết định này tại Trụ sở UBND xã và nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; lập phương án sử dụng đất trình UBND huyện Quảng Ninh phê duyệt theo đúng quy định.

3. Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong có trách nhiệm bàn giao đất cho UBND xã Hải Ninh quản lý; thực hiện kê khai, đăng ký biến động đất đai theo đúng quy định.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Quảng Ninh, UBND xã Hải Ninh và Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý tài sản trên đất đã thu hồi theo đúng quy định.

5. UBND huyện Quảng Ninh có trách nhiệm phê duyệt phương án sử dụng đất; chỉ đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh; Giám đốc Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp