VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hòa Trạch quản lý để tạo quỹ đất ở tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch 
Điều 1.

1. Thu hồi 4.673,5 m2 (Bốn nghìn sáu trăm bảy mươi ba phẩy năm mét vuông) đất nuôi trồng thủy sản do UBND xã Hòa Trạch sử dụng.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính thửa đất số 708(1) thuộc Tờ bản đồ địa chính số 8, xã Hòa Trạch do Công ty TNHH Đại Phương lập ngày 19/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 04/6/2021, kèm theo Quyết định này.

2. Chuyển mục đích sử dụng 4.673,5 m2 (Bốn nghìn sáu trăm bảy mươi ba phẩy năm mét vuông) đất nuôi trồng thủy sản đã thu hồi tại khoản 1 Điều này sang đất phi nông nghiệp (đất ở tại nông thôn, đất giao thông, đất thủy lợi) theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

3. Giao 4.673,5 m2 (Bốn nghìn sáu trăm bảy mươi ba phẩy năm mét vuông) đất đã chuyển mục đích tại khoản 2 Điều này cho UBND xã Hòa Trạch quản lý để tạo quỹ đất ở tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch. Trong đó:

+ Diện tích đất ở tại nông thôn: 4.100,2 m2;

+ Diện tích đất giao thông: 453,6 m2;

+ Diện tích đất thủy lợi: 119,7 m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính các thửa đất thuộc Tờ bản đồ địa chính số 8, xã Hòa Trạch do Công ty TNHH Đại Phương lập ngày 24/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 23/8/2021, kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các cơ quan, địa phương có liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho UBND xã Hòa Trạch; tổ chức chỉnh lý địa chính theo quy định.

2. UBND xã Hòa Trạch có trách nhiệm quản lý khu đất được giao để tạo quỹ đất ở theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch; Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp