VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3332/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Phúc Trạch quản lý để tạo quỹ đất tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch 
Điều 1.

1. Thu hồi 632,5 m2 (Sáu trăm ba mươi hai phẩy năm mét vuông) đất do UBND xã Phúc Trạch sử dụng, bao gồm: 148,0 m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác và 484,5 m2 đất trồng cây lâu năm.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính các thửa đất thuộc Tờ bản đồ địa chính số 23, xã Phúc Trạch do Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Thành Tuấn lập ngày 24/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 20/01/2021, kèm theo Quyết định này.

2. Chuyển mục đích sử dụng 632,5 m2 (Sáu trăm ba mươi hai phẩy năm mét vuông) đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm đã thu hồi tại khoản 1 Điều này sang đất phi nông nghiệp (đất ở tại nông thôn, đất thủy lợi) theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

3. Giao 1.157,2 m2 (Một nghìn một trăm năm mươi bảy phẩy hai mét vuông) đất, bao gồm: 524,7 m² đất bằng chưa sử dụng do UBND xã Phúc Trạch quản lý và 632,5 m2 đất đã chuyển mục đích tại khoản 2 Điều này cho UBND xã Phúc Trạch quản lý để tạo quỹ đất tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Trong đó:

+ Diện tích đất ở tại nông thôn: 1.137,2 m2;

+ Diện tích đất thủy lợi: 20,0 m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính các thửa đất thuộc Tờ bản đồ địa chính số 10, xã Phúc Trạch do Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Thành Tuấn lập ngày 29/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 07/10/2020; các thửa đất thuộc Tờ bản đồ địa chính số 23, xã Phúc Trạch do Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Thành Tuấn lập ngày 15/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 20/01/2021, kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các cơ quan, địa phương có liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho UBND xã Phúc Trạch; tổ chức chỉnh lý địa chính theo quy định.

2. UBND xã Phúc Trạch có trách nhiệm quản lý khu đất được giao để tạo quỹ đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch; Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp