VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Lương Ninh quản lý để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới tại Ngõ Mụ Rượng, Màu Khe, thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh - Đợt 1 
Điều 1.

1. Thu hồi 2.022,6 m2 (Hai nghìn không trăm hai mươi hai phẩy sáu mét vuông) đất, bao gồm: 1.427,5 m2 đất giao thông và 595,1 m² đất có mặt nước chuyên dùng do UBND xã Lương Ninh quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính các thửa đất thuộc Tờ bản đồ số 25, xã Lương Ninh do Công ty TNHH tư vấn dịch vụ Thành Tuấn lập ngày 12/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 03/12/2018, kèm theo Quyết định này.

2. Chuyển mục đích sử dụng 17.231,2 m2 (Mười bảy nghìn hai trăm ba mươi mốt phẩy hai mét vuông) đất tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh sang đất phi nông nghiệp (đất ở tại nông thôn, đất thương mại dịch vụ, đất giao thông, đất thủy lợi) theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Trong đó:

+ Diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng chuyển mục đích là 13.381,8 m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác (đã được UBND huyện Quảng Ninh thu hồi tại Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 và Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 17/10/2019);

+ Diện tích đất do UBND xã Lương Ninh sử dụng chuyển mục đích là 1.906,1 m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác (đã được UBND huyện Quảng Ninh thu hồi tại Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 và Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 24/8/2021);

+ Diện tích đất do UBND xã Lương Ninh quản lý chuyển mục đích là 1.943,3 m2, bao gồm: 68,5 m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác (đã được UBND huyện Quảng Ninh thu hồi tại Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 05/3/2007); 1.403,7 m2 đất giao thông và 471,1 m² đất có mặt nước chuyên dùng đã thu hồi tại khoản 1 Điều này.

3. Giao 18.096,6 m2 (Mười tám nghìn không trăm chín mươi sáu phẩy sáu mét vuông) đất, bao gồm: 865,4 m2 đất chưa sử dụng do UBND xã Lương Ninh quản lý và 17.231,2 m2 đã chuyển mục đích tại khoản 2 Điều này cho UBND xã Lương Ninh quản lý để thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới tại Ngõ Mụ Rượng, Màu Khe, thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh - Đợt 1. Trong đó:

+ Diện tích đất ở tại nông thôn: 10.479,0 m2;

+ Diện tích đất thương mại dịch vụ: 504,4 m2;

+ Diện tích đất giao thông: 6.242,7 m2;

+ Diện tích đất thủy lợi: 870,5 m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính các thửa đất thuộc Tờ bản đồ số 25, xã Lương Ninh do Công ty TNHH tư vấn dịch vụ Thành Tuấn lập ngày 15/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 25/6/2021, kèm theo Quyết định này.

Hình thức: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn giao đất: Theo thời hạn thực hiện Dự án, sau khi hoàn thành Dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao các hạng mục công trình cho cơ quan có thẩm quyền để quản lý.

4. Giao 659,1 m2 (Sáu trăm năm mươi chín phẩy một mét vuông )đất, gồm: 23,8 m2 đất giao thông và 124,0 m2 đất có mặt nước chuyên dùng đã thu hồi tại khoản 1 Điều này; 490,7 m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác (đã được UBND huyện Quảng Ninh thu hồi tại các Quyết định số: 56/QĐ-UBND ngày 05/3/2007; 828/QĐ-UBND ngày 30/7/2019; 1134/QĐ-UBND ngày 17/10/2019; 1047/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 và đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) và 20,6 m2 đất bằng chưa sử dụng nằm ngoài phạm vi quy hoạch thực hiện dự án cho UBND xã Lương Ninh quản lý theo quy định của pháp luật.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính các thửa đất số 293, 326, 430, 431, 534, 535 thuộc Tờ bản đồ số 25, xã Lương Ninh do Công ty TNHH tư vấn dịch vụ Thành Tuấn lập ngày 15/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 25/6/2021, kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho UBND xã Lương Ninh; tổ chức chỉnh lý địa chính theo quy định.

2. UBND xã Lương Ninh có trách nhiệm quản lý khu đất được giao theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh; Chủ tịch UBND xã Lương Ninh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp