VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 về việc thu hồi đất đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Vận Tải và Thương mại Tấn Phát thuê đất để thực hiện dự án Khai thác mỏ đất và bãi tập kết vật liệu san lấp tại ngã Ba Pheo, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa 
Điều 1.

1. Thu hồi 44.184,8 m2 (Bốn mươi bốn nghìn một trăm tám mươi bốn phẩy tám mét vuông) đất rừng sản xuất (rừng trồng) do UBND xã Trung Hóa quản lý tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa.
Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính thửa đất số 136(1), thuộc Tờ bản đồ địa chính số 39, xã Trung Hóa do Công ty TNHH Kỹ thuật đo đạc Quảng Bình lập ngày 20/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 06/5/2020, kèm theo Quyết định này.

2. Chuyển mục đích sử dụng 44.184,8 m2 (Bốn mươi bốn nghìn một trăm tám mươi bốn phẩy tám mét vuông) đất rừng sản xuất (rừng trồng) đã thu hồi tại khoản 1 Điều này sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất giao thông) theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

3. Cho Công ty TNHH Vận Tải và Thương mại Tấn Phát (địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) thuê 40.449,3 m2 (Bốn mươi nghìn bốn trăm bốn mươi chín phẩy ba mét vuông) đất đã chuyển mục đích tại khoản 2 Điều này để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (thực hiện dự án Khai thác mỏ đất và bãi tập kết vật liệu san lấp).

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính thửa đất số 175, thuộc Tờ bản đồ địa chính số 39, xã Trung Hóa do Công ty TNHH Kỹ thuật đo đạc Quảng Bình lập ngày 20/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 06/5/2020, kèm theo Quyết định này.

Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 13 tháng 7 năm 2032.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

4. Giao 3.735,5 m2 đất giao thông đã chuyển mục đích tại khoản 2 Điều này (đất thuộc hành lang an toàn giao thông) cho UBND xã Trung Hóa quản lý theo đúng quy định.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính thửa đất số 176, thuộc Tờ bản đồ địa chính số 39, xã Trung Hóa do Công ty TNHH Kỹ thuật đo đạc Quảng Bình lập ngày 20/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 06/5/2020, kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Chủ trì xác định phương pháp định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất; trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ, thặng dư thì tổ chức lập phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể; trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính để Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH Vận Tải và Thương mại Tấn Phát.

- Ký hợp đồng thuê đất; xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Vận Tải và Thương mại Tấn Phát theo đúng quy định của pháp luật; chỉnh lý hồ sơ địa chính.

2. Cục Thuế xác định các khoản nghĩa vụ tài chính và thông báo cho Công ty TNHH Vận Tải và Thương mại Tấn Phát thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Công ty TNHH Vận Tải và Thương mại Tấn Phát có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; sử dụng khu đất đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

4. UBND xã Trung Hóa có trách nhiệm quản lý khu đất được giao theo đúng quy định của pháp luật.

5. Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa; Chủ tịch UBND xã Trung Hóa; Giám đốc Công ty TNHH Vận Tải và Thương mại Tấn Phát và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp