VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình để xây dựng Chùa Cảnh Tiên tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 
Điều 1.

1. Chuyển mục đích sử dụng 1.202,9 m2 (Một nghìn hai trăm linh hai phẩy chín mét vuông) đất, bao gồm: 1.002,9 m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác và 200,0 m2 đất ở tại nông thôn đã được UBND huyện Quảng Ninh thu hồi tại Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 sang đất phi nông nghiệp (đất cơ sở tôn giáo) theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

2. Giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: Chùa Đại Giác, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) 5.341,9 m2 (Năm nghìn ba trăm bốn mươi mốt phẩy chín mét vuông) đất, bao gồm: 3.318,1 m² đất đồi chưa sử dung do UBND xã Gia Ninh quản lý; 820,9 m² đất cơ sở tôn giáo do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình sử dụng và 1.202,9 m2 đất đã chuyển mục đích tại khoản 1 Điều này để xây dựng Chùa Cảnh Tiên tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo kết quả chỉnh lý địa chính thửa đất số 147 thuộc Tờ bản đồ địa chính số 02, xã Gia Ninh do Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ trắc địa Việt Nam - Chi nhánh Đồng Hới lập ngày 20/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 29/9/2021, kèm theo Quyết định này.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức chỉnh lý địa chính theo quy định.

2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm sử dụng khu đất được giao theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng; Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Ninh; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp