Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 82-QĐ/TW ngày 12/9/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Căn cứ Điều lệ Đảng;

Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Quyết định số 35-QĐ/TW, ngày 16-01-2007 của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

 Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung các đồng chí sau đây tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

1- Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.

2- Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, Ủy viên.

3- Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên.

Nhiệm vụ của các đồng chí được bổ sung tham gia Ban Chỉ đạo do đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành quyết định này.
 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ    
Đã ký         

Nông Đức Mạnh

[Trở về]