VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng và đạt những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn còn diễn ra, mặc dù chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 219-CV/TW ngày 17/6/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 722-CV/TU yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ, quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng nhằm kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm người trực tiếp làm việc này phải thực sự liêm chính, trong sạch, gương mẫu, giữ mình, không chịu bất cứ sức ép, sự cám dỗ, mua chuộc nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy trình, quy chế hoạt động của các đoàn kiểm tra, thanh tra, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để sơ hở để thực hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình kiểm tra, thanh tra.

Cấp ủy Đảng các cấp, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành, chú trọng về lĩnh vực phòng, chống tham những; thực hiện hiệu quả Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào chương trình công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là công tác quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng; chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức cơ quan phòng, chống tham nhũng; rà soát lại việc thực hiện kết luận thanh tra, cuộc thanh tra quá thời hạn mà chưa có kết luận hoặc kết luận chưa phù hợp với nội dung sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định.

Đặc biệt, Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức nhằm thực hiện được mục tiêu “chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan tham nhũng”; tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc giám sát hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

Hồng Mến

[Trở về]