VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát, chạy thử các chức năng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ giao về xây dựng, vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan nâng cấp, hoàn thiện một số chức năng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (tại địa chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn).
Để đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, ngày 27/5/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 900/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức rà soát, chạy thử chức năng trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, phản hồi vướng mắc hoặc gửi ý kiến góp ý chỉnh sửa cho Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020. Các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, đó là: Triển khai việc chạy thử, cập nhật thông tin tự đánh giá và Phiếu đánh giá giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lên chức năng “đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC” trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh; rà soát từng quy trình điện tử giải quyết TTHC đã được thiết lập cấu hình trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; đảm bảo chính xác với quy trình nội bộ, quy trình liên thông giải quyết TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp cho sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phê duyệt.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát chức năng “tìm kiếm, tra cứu TTHC”, chức năng “thống kê” trên Cổng Dịch vụ công và chức năng “báo cáo” trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; rà soát, đối chiếu chức năng, tính năng khác của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh và một số văn bản có liên quan.

Đối với việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành chuyên môn được giao nhiệm vụ đầu mối có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chạy thử, thông báo việc áp dụng trên phương tiện thông tin đại chúng, chính thức đưa vào sử dụng; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong thời hạn không quá 02 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt theo quy định tại Khoản 5 Điều 23 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, chạy thử và chỉnh sửa, hoàn thiện chức năng, tính năng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh...

Minh Huyền

[Trở về]