VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 848/UBND-KT về việc rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi bị ảnh hưởng ngập lụt khi hồ xả với lưu lượng nhỏ hơn lưu lượng thiết kế, đặc biệt với hồ có vùng hạ du là khu tập trung đông dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng; tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh danh mục các hồ chứa nước nêu trên theo quy định; tổng hợp cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa nước từ các huyện, thành phố, thị xã, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa nước có dung tích chứa từ 200.000m3 trở lên để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời xây dựng giải pháp tổng thể giải quyết tình trạng ngập lụt khi hồ chứa thủy lợi xả với lưu lượng nhỏ hơn lưu lượng thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả cắt giảm lũ, đảm bảo an toàn vùng hạ du.

UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi rà soát, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, vùng hạ du đập và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chủ động bố trí kinh phí để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa nước trên địa bàn quản lý có dung tích dưới 200.000m3 theo quy định, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kết quả thực hiện.

Hồng Mến

[Trở về]