VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1739/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn bị tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo dự kiến áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, đối với tiêu chí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020, đối tượng là tất cả hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống trên địa bàn có đến thời điểm rà soát (bao gồm cả số phát sinh trong năm 2020 và số có đơn đến thời điểm rà soát nhưng chưa xử lý) trên địa bàn toàn tỉnh. Phương pháp thực hiện là rà soát thông qua đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình tại thôn/bản/tổ dân phố, xã/phường/thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố để ước lượng thu nhập, xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của gia đình. Công tác điều tra thu thập số liệu ở các hộ sẽ được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và điều tra viên phải đến từng hộ để trực tiếp hỏi người cung cấp thông tin, ghi đầy đủ câu trả lời vào phiếu điều tra.

Đối với tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2021 - 2025, sau khi Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025 và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn điều tra, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo đúng quy trình, phương pháp, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân, tạo sự đồng thuận nhằm xác định đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống Nhân dân địa phương. Điều tra viên phải là người hiểu biết tình hình dân cư tại địa bàn, trực tiếp phỏng vấn, thu thập thông tin của từng hộ và phản ánh đúng tình hình thu nhập của hộ theo các tiêu chí quy định tại phiếu điều tra. Người cung cấp thông tin là chủ hộ hoặc người hiểu và nắm được thông tin yêu cầu của phiếu điều tra. Trong quá trình điều tra có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở; căn cứ tiêu chí chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện hành; rà soát từ khu dân cư, trực tiếp đối với từng hộ gia đình. Kết thúc cuộc điều tra, từng địa phương phải xác định được chính xác số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và thành viên thuộc hộ đầy đủ thông tin để theo dõi, quản lý, báo cáo cấp trên phê duyệt, công nhận; phải phân loại được hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo tiêu chí quy định của Trung ương. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu việc điều tra phải đảm bảo tiến độ và thời gian kết thúc cuộc rà soát, điều tra theo kế hoạch chung của tỉnh...

Minh Huyền

[Trở về]