VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1443/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Đề án rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; thu thập thông tin, xác định chính xác số hộ nghèo thuộc đối tượng người có công với cách mạng để xây dựng kế hoạch giảm nghèo, mục tiêu đến năm 2020, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019 của các địa phương.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch, Ban Chỉ đạo rà soát các cấp chịu trách nhiệm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh; đồng thời rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở; căn cứ tiêu chí chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện hành, rà soát từng khu dân cư, trực tiếp đối với từng hộ gia đình; thực hiện đúng quy trình, đảm bảo sát thực, công khai, công bằng, dân chủ có sự tham gia của người dân; kết quả rà soát phản ánh đúng thực tế tình hình đời sống Nhân dân và diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Kết thúc cuộc rà soát, từng thôn, bản, khu dân cư, cấp xã, huyện phải xác định được chính xác và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, quản lý trên phần mềm cơ sở dữ liệu; xác định được nguyên nhân nghèo, phân chia thành các nhóm đối tượng ở địa phương mình.

Đối tượng rà soát là những hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương và hộ gia đình đã đăng ký tạm trú tại từ 06 tháng trở lên; đồng thời rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn, bản, tổ dân phố. Phương pháp rà soát thông qua việc đánh giá, chẩm điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu thập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội của gia đình.

Đặng Hà

[Trở về]