VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát, hoàn thiện các quy trình Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo tiến độ hàng tháng về tình hình triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Sở Thông tin và Truyền thông, qua kết quả rà soát của đơn vị phụ trách vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia có một số quy trình DVCTT chưa đáp ứng yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến.
Để đảm bảo các DVCTT sau khi tham mưu trình UBND phê duyệt được tích hợp hoàn thành lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt tỷ lệ 100%, ngày 18/10/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 2320/UBND-KSTT rà soát, hoàn thiện các quy trình Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình thực hiện DVCTT chưa đáp ứng yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến theo nội dung tại mục 2 Công văn số 2013/UBND-KSTT ngày 20/9/2021, trình UBND tỉnh phê duyệt sửa đổi, bổ sung, đảm bảo yêu cầu tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được giao phải tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy trình thực hiện DVCTT chưa đáp ứng yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến, trình UBND phê duyệt sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành báo cáo kết quả rà soát và tham mưu sửa đổi, bãi bỏ hoặc giữ nguyên quy trình DVCTT kèm theo giải trình lý do cho UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông).

PV Minh Huyền

[Trở về]