VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát, hoàn thiện quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), ngày 10/7/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình, trong đó tại Chương III đã quy định các tiêu chí để xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
Để hoàn thiện quy trình điện tử giải quyết TTHC theo đúng quy định, đảm bảo phù hợp với Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, ngày 02/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 938/UBND-KSTT về việc rà soát, hoàn thiện quy trình điện tử giải quyết TTHC. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện quy trình điện tử giải quyết TTHC đã xây dựng, thiết lập trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND, trong đó các quy trình điện tử giải quyết TTHC được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 của Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình; theo dõi việc nhận, trả kết quả bản giấy giữa cán bộ một cửa và người nộp hồ sơ; bảo đảm chức năng phản hồi trạng thái thông tin trả lại, từ chối hồ sơ, kết quả điện tử giữa các bước của từng cơ quan và giữa các cơ quan liên thông trong quy trình điện tử giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 17 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, đối chiếu quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông, quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 19 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND, Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết TTHC và phù hợp với quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; thực hiện phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sửa đổi, bổ sung đối với các quy trình không phù hợp để chỉnh sửa quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định…

Mai Anh

[Trở về]