VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát thủ tục hành chính để xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 681/UBND-KSTTHC về việc rà soát thủ tục hành chính (TTHC) để xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Chính phủ giao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh căn cứ vào TTHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý (cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã) được công bố, công khai trên Cổng Dịch vụ công và Danh mục TTHC tại các Phụ lục kèm theo để tiếp tục xây dựng, chỉ đạo đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện, xã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC đủ điều kiện theo Kế hoạch số 1601/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh đề ra.

Trường hợp phát sinh hoặc có thay đổi các TTHC thuộc đối tượng đặc thù, chưa đủ điều kiện hoặc chưa bắt buộc phải xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến so với Danh mục TTHC tại các Phụ lục kèm theo, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành rà soát, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung để áp dụng chung cho đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện xã trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 292/UBND-KSTT ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh.

Đối với dịch vụ công trực tuyến đã xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tăng cường chỉ đạo đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã và Bộ phận Một cửa các cấp đẩy mạnh việc hướng dẫn, trực tiếp hỗ trợ lần đầu cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu số lượng hồ sơ nộp trực tuyến trong năm 2022 đạt tỷ lệ tối thiểu 20% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận của các dịch vụ công trực tuyến đã xây dựng.

PV Hồng Mến

[Trở về]