LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN UBND TỈNH
TỪ HỒNG SƠN

+ Họ và tên: Từ Hồng Sơn

+ Ngày sinh: 25/12/1959

+ Quê quán: Xã Quảng Kim - huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 05/8/1982

    Ngày chính thức: 05/02/1984

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Chức vụ Đảng: Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy

+ Chức vụ Chính quyền: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Điện thoại cơ quan: (052) 3890263; (052) 3825285

+ Email: sonth.ca@quangbinh.gov.vn