Bản in     Gởi bài viết  
Sở Công Thương triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng thương mại biên giới năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/02/2022, Sở Công Thương đã có Kế hoạch số 246/SCT-TM về phát triển hạ tầng thương mại biên giới năm 2022. 
Theo đó, Sở Công Thương xác định tập trung tham mưu hoàn thiện, triển khai các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo; thực hiện kế hoạch, chương trình hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới nhằm phát triển kết nối hạ tầng thương mại biên giới của tỉnh; tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, kết nối thương nhân và các dịch vụ khác để thúc đẩy hoạt động trao đổi, lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu với các tỉnh có chung đường biên giới. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ triển khai quy hoạch hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ biên giới Việt Nam - Lào sau khi được Chính phủ hai nước phê duyệt; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ thương nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xây dựng cơ sở dữ liệu về phát triển hạ tầng thương mại biên giới.

Kế hoạch nhằm phát triển hạ tầng thương mại biên giới phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa từ vùng sản xuất đến khu vực biên giới, đẩy mạnh hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, nâng cao sức mua và cải thiện đời sống của cư dân khu vực biên giới; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động thương mại tại các huyện biên giới; đồng thời nghiên cứu tham mưu ban hành những cơ chế, giải pháp phù hợp để khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới.

PV:NQ

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN