VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường 23/08 - TP Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3868678

- Fax: 0232. 3886367

- Email: sdl@quangbinh.gov.vn

- Website: sdl.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Hồ An Phong

- Điện thoại: 0232. 3886699

- Email: phongha.sdl@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Kỳ 

- Điện thoại: 0232. 3886399

- Email: kynv.sdl@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Đặng Đông Hà

- Điện thoại: 0232. 3886388

- Email: hadd.sdl@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Lê Thế Lực

- Điện thoại: 0232.

- Email: luclt.sdl@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, BAN, BỘ PHẬN THUỘC SỞ:

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại: 0232. 3886386

2. Thanh tra Sở 

- Điện thoại: 0232. 3886383

3. Phòng Quản lý du lịch

- Điện thoại: 0232. 3886387

4. Phòng Kế hoạch và Phát triển du lịch

- Điện thoại: 0232. 3886389

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch

- Địa chỉ: 58 - Nguyễn Hữu Cảnh - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822018/0232. 3822035


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN