VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Giao duc va Dao tao

Trụ sở: Sở Giáo dục và Đào tạo

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 187 - Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822190/ (0232) 3820459

- Email: sgddt@quangbinh.gov.vn

- Website: sgddt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Đinh Quý Nhân

- Điện thoại: (0232) 3859477

- Email: nhandq.sgddt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trần Đình Nhân

- Điện thoại: (0232) 3851768

- Email: nhantd.sgddt@quangbinh.gov.vn;  tdnhan@quangbinh.edu.vn

 Phó Giám đốc: Trương Đình Châu

- Điện thoại: (0232) 3820207

- Email: chautd.sgddt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trần Thanh Văn

- Điện thoại:

- Email: vantt.sgddt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trần Thị Hương

- Điện thoại: (0232) 3858909

- Email: huongtt.sgddt@quangbinh.gov.vn; tthuong@quangbinh.edu.vn  

 

II. PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại/Fax: (0232) 3824600/ (0232) 3820459

- Email: vps@quangbinh.edu.vn

2. Phòng Tổ chức Cán bộ

- Điện thoại: (0232) 3820473

- Email: tccb@quangbinh.edu.vn

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại/Fax: (0232) 3820460/ (0232) 3850062

- Email: kh-tc@quangbinh.edu.vn

4. Phòng GDCN-TX

- Điện thoại: (0232) 820767

- Email: gdcn@quangbinh.edu.vn

5. Thanh tra Sở

- Điện thoại: (0232) 3823250

- Email: ttso@quangbinh.edu.vn

6. Phòng Kiểm tra & Kiểm định chất lượng giáo dục

- Điện thoại: (0232) 3841075

- Email: ktkd@quangbinh.edu.vn

7. Phòng Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại: (0232) 3820472

- Email: gdth@quangbinh.edu.vn

8. Phòng Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: (0232) 3820291

- Email: gdmn@quangbinh.edu.vn

9. Phòng Giáo dục Trung học

- Điện thoại: (0232) 3822797

- Email: gdtrh@quangbinh.edu.vn

10. Ban quản lý dự án

- Điện thoại: (0232) 3822725

- Email: ban_a@quangbinh.edu.vn


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN