VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Giao duc va Dao tao

Trụ sở: Sở Giáo dục và Đào tạo

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 187 - Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822190/ 0232. 3820459

- Email: vps@quangbinh.edu.vn

- Website: quangbinh.edu.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Đặng Ngọc Tuấn

- Điện thoại: 0232. 3886986

- Email: dntuan@quangbinh.edu.vn

 Phó Giám đốc: Hồ Giang Long

- Điện thoại: 0232. 3959239

- Email: hglong@quangbinh.edu.vn

 Phó Giám đốc: Mai Thị Liên Giang

- Điện thoại: 0232. 3823345

- Email: mtlgiang@quangbinh.edu.vn

 

II. PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại: 0232. 3509669

2. Thanh tra Sở

- Điện thoại: 0232. 3823250

3. Phòng Quản lý chất lượng

- Điện thoại: 0232. 3841075

4. Phòng Tổ chức cán bộ

- Điện thoại: 0232. 3820473

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: 0232. 3841075

6. Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học

- Điện thoại: 0232. 3820472

7. Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên

- Điện thoại: 0232.3822797


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN