VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Giao duc va Dao tao

Trụ sở: Sở Giáo dục và Đào tạo

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 187 - Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822190/ 0232. 3820459

- Email: vps@quangbinh.edu.vn

- Website: sgddt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Đinh Quý Nhân

- Điện thoại: 0232. 3859477

- Email: dqnhan@quangbinh.edu.vn

 Phó Giám đốc: Trần Đình Nhân

- Điện thoại: 0232. 3851768

- Email: tdnhan@quangbinh.edu.vn

 Phó Giám đốc: Trần Thanh Văn

- Điện thoại: 0232. 3381666

- Email: ttvan@quangbinh.edu.vn

 

II. PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại/Fax: 0232. 3824600/ 0232. 3820459

- Email: vps@quangbinh.edu.vn

2. Phòng Tổ chức Cán bộ

- Điện thoại: 0232. 3820473

- Email: tccb@quangbinh.edu.vn

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại/Fax: 0232. 3820460/ 0232. 3850062

- Email: kh-tc@quangbinh.edu.vn

4. Thanh tra Sở

- Điện thoại: 0232. 3823250

- Email: thanhtra@quangbinh.edu.vn

5. Phòng Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: 0232. 3820291

- Email: gdmn@quangbinh.edu.vn

6. Phòng Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại: 0232. 3820472

- Email: gdth@quangbinh.edu.vn

7. Phòng Giáo dục Trung học

- Điện thoại: 0232. 3822797

- Email: gdtrh@quangbinh.edu.vn

8. Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Thường xuyên

- Điện thoại: 0232.3820264

- Email: gdcnqb@quangbinh.edu.vn

9. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

- Điện thoại: 0232. 3841075

- Email: phongktkd@quangbinh.edu.vn

10. Phòng Chính trị - Tư tưởng

- Điện thoại:

- Email: phongct-tt@quangbinh.edu.vn

11. Bộ phận giao dịch một cửa

- Điện thoại: 0232. 3843364


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN