VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Giao thông Vận tải: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao, đặc biệt là công tác cải cách hành chính (CCHC). Đơn vị đã thực hiện đồng bộ và kịp thời công tác CCHC theo kế hoạch đề ra.  

Để triển khai có hiệu quả công tác CCHC, 6 tháng đầu năm 2017, Sở GTVT đã ban hành Kế hoạch CCHC, Kế hoạch thực hiện kiểm soát TTHC và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện về công tác CCHC của toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, nhất là các quy định về lĩnh vực GTVT như trật tự, an toàn giao thông, quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa…

Trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Sở đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các TTHC phù hợp với quy định hiện hành và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố 110 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, trong đó công bố 92 TTHC đang có hiệu lực và bãi bỏ 18 TTHC; rà soát, lập danh mục 92/92 TTHC thực hiện rút ngắn 10% thời gian hẹn trả kết quả và giải quyết TTHC; lập danh mục 07 TTHC đề nghị cải tiến theo hướng đơn giản hóa; xây dựng và áp dụng 87/92 TTHC theo cơ chế một cửa; 92/92 TTHC được áp dụng quy trình giải quyết theo hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai áp dụng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo mô hình tập trung thực hiện các TTHC do Bộ GTVT xây dựng đối với TTHC thuộc lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái; ứng dụng dịch vụ điện tử cấp độ 3 kể từ ngày 01/7/2015 với 02 TTHC; cấp độ 4 kể từ ngày 01/01/2017 với 26 TTHC, từ ngày 01/6/2017 ứng dụng thêm 09 TTHC theo cấp độ 4. Kết quả từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã giải quyết 396 hồ sơ theo cấp độ 3, giải quyết 373 hồ sơ theo cấp độ 4.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và giảm tải lưu lượng người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa của cơ quan, từ ngày 15/5 - 31/12/2016, Sở GTVT đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp nhận tại Trung tâm Bưu điện huyện và trả kết quả tại nhà TTHC cấp đổi Giấy phép lái xe cho 21.341 hồ sơ; từ ngày 0l/01 - 30/5/2017 là 10.528 hồ sơ. Đến tháng 12/2016, Sở đã tiến hành rà soát, lập danh mục trình UBND tỉnh công bố 77/92 TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, 15/92 TTHC trả kết quả qua bưu chính công ích. Đối với các TTHC cấp phép hoạt động cho phương tiện thủy nội địa, máy công trình, đơn vị đã cử cán bộ đến tận nơi có phương tiện để kiểm tra làm thủ tục cấp phép đối với phương tiện. Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2017, Đoàn Thanh niên của Sở cũng đã phối hợp với phòng chuyên môn thực hiện cấp đổi Giấy phép lái xe lưu động đến các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh và trả kết quả qua Bưu điện tỉnh với tổng số 321 hồ sơ. Có thể thấy, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đã tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp đặc biệt là các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh công tác cải cách TTHC, việc kiểm soát TTHC và công khai TTHC cũng được Sở GTVT thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận 17.752 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 17.740 hồ sơ, đang giải quyết 12 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; tiếp tục niêm yết công khai bộ TTHC tại Bộ phận một cửa, bảng công khai các hoạt động của Sở và phòng làm việc của cơ quan nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh; niêm yết công khai địa chỉ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để các tổ chức, cá nhân biết và gửi phản ánh, kiến nghị theo quy định... Mặt khác, Sở cũng chỉ đạo các phòng có liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thực thi những TTHC đã được công bố, đảm bảo công khai, minh bạch; công khai số điện thoại đường dây nóng của các bộ phận chuyên môn để kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến lĩnh vực giải quyết. Ngoài ra, công tác tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được đơn vị quan tâm thực hiện. Lĩnh vực cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính mang lại hiệu quả. Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC đảm bảo nhanh gọn, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định nên lưu lượng người dân đến giao dich tại bộ phận một cửa nhiều.

Tuy nhiên, công tác CCHC tại đơn vị vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết TTHC hiệu quả chưa cao do tiếp cận thông tin của người dân còn thấp, mặt khác người dân vẫn quen với hình thức giao dịch tại bộ phận một cửa của cơ quan hành chính; một số TTHC còn khó khăn trong quá trình thực hiện như đối với TTHC cấp phép bến khách ngang sông, do các bến tự nhiên có quy mô nhỏ, hộ dân sử dụng để phục vụ dân sinh đã có từ rất lâu, việc yêu cầu phải có hồ sơ thiết kế và hồ sơ hoàn công để được cấp phép là khó thực hiện…

Thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục cải cách thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu công tác CCHC; nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng cải cách thủ tục hành chính; tăng cường củng cố, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo cơ chế “Một cửa” tại cơ quan; hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý Nhà nước của Sở; chú trọng giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp đô 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích; gắn việc tuyên truyền thực hiện CCHC Nhà nước với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

N.Quý

[Trở về]