VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Ke hoach va Dau tu

 Trụ sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường 23/8 - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822270

- Fax: 0232. 3821520

- Email: skhdt@quangbinh.gov.vn

- Website: skhdt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

 Giám đốc: Phan Phong Phú

- Điện thoại: 0232. 3851645

- Email: phupp.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Võ Hồng Quân

- Điện thoại: 0232. 3858189

- Email: quanvh.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Nguyễn Hoài Nam

- Điện thoại: 0232. 8820442

- Email: namnh.skhdt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Sở:

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822270/ 0232. 3821520

2. Thanh tra Sở: 

- Điện thoại: 0232. 3841238

3. Phòng Tổng hợp - Quy hoạch:

- Điện thoại: 0232. 3821522

4. Phòng Kinh tế ngành:

- Điện thoại: 0232. 3822729

5. Phòng Kinh tế đối ngoại:

- Điện thoại: 0232. 3824611

6. Phòng Khoa giáo - Văn xã: 

- Điện thoại: 0232. 3828326

7. Phòng Đấu thầu - Thẩm định và Giám sát đầu tư:

- Điện thoại: 0232. 3844892

8. Phòng Đăng ký kinh doanh: 

- Điện thoại: 0232. 3825411

9. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân: 

- Điện thoại: 0232. 3845123

10. Trung tâm Tư vấn, xúc tiến đầu tư: 

- Điện thoại/Fax: 0232. 3842844/ 0232. 3824635


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN