VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 785/KH-UBND về việc sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020.
Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg giai đoạn 2015 - 2020. Trên cơ sở đó rút ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định; đồng thời lựa chọn những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cũng như tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới.

Theo đó, nội dung sơ kết tập trung đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; công tác tham mưu của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; sự phối hợp của lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tuyên truyền, vận động, tổ chức các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; khái quát kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm tại đơn vị, địa phương; nội dung, hình thức, phương pháp, kết quả tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” ở đơn vị, địa phương; rút ra những ưu điểm, hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; kiến nghị đề xuất cấp trên các vấn đề cần giải quyết; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg giai đoạn 2020 - 2025.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg và hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2020 phải gắn kết với kỷ niệm 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8/2005 - 19/8/2020), đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Hồng Mến

[Trở về]