VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Khoa học và Công nghệ: Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Nhằm tạo ra sự đột phá trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức nhanh chóng, tiết kiệm gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chỉ số cải cách hành chính ngành, của tỉnh trong thời gian tới, ngày 30/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Kế hoạch số 222/KH-SKHCN về triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” tại Sở Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn từ năm 2022 - 2025.
Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ xác định mục tiêu cụ thể năm 2022: Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 20 - 30% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tổ chức triển khai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC
không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó) mà Sở Khoa học và Công nghệ đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan Nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu; giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần.

Mục tiêu giai đoạn từ năm 2023 - 2025: Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó), mà Sở Khoa học và Công nghệ đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan Nhà nước kết nối, chia sẻ; tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng; giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ.

Để đạt được mục tiêu đó, Sở Khoa học và Công nghệ xác định bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước thì nguyên tắc quan trọng là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin...

PV Hồng Lựu

[Trở về]