VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 17A - Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822153

- Fax: 0232. 3822808

- Email: skhcn@quangbinh.gov.vn

- Website: skhcn.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Nguyễn Đức Lý
   - Điện thoại: 0232. 3821685
   - Email: lynd.skhcn@quangbinh.gov.vn 

 Phó Giám đốc: Lê Văn Thái
   - Điện thoại: 0232. 3827877
   - Email: thaihlv.skhcn@quangbinh.gov.vn 

 Phó Giám đốc: Phan Thanh Nghiệm
   - Điện thoại: 0232. 3823254
   - Email: nghiempt.skhcn@quangbinh.gov.vn 

 Phó Giám đốc: Nguyễn Chí Thắng
   - Điện thoại: 0232. 3822996
   - Email: thangnc.skhcn@quangbinh.gov.vn 

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng:

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822153/ 0232. 3822808

2. Phòng quản lý Khoa học: 

- Điện thoại: 0232. 3827203

3. Phòng quản lý Công nghệ: 

- Điện thoại: 0232. 3824345

4. Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở: 

- Điện thoại: 0232. 3824348

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

- Điện thoại: 0232. 3883168

6. Thanh tra: 

 - Điện thoại: 0232. 3824346 

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng:

- Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Phường Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới 

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822661/ 0232. 3824989 

- Email: doluong@dng.vnn.vn

- Website: chicuctdcquangbinh.gov.vn

2. Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học Công nghệ: 

- Địa chỉ: Tiểu khu 14 - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3840590/ 0232. 3851215

- Website: udkhcnquangbinh.gov.vn

3. Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm: 

- Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Phường Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3827269/ 0232. 3858339

- Website: quatestquangbinh.com.vn


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN