VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

SỐ LIỆU NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2020
 

1. Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu

2. Dân số và Lao động

3. Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm

4. Đầu tư và Xây dựng

5. Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

6. Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

7. Công nghiệp

8. Thương mại và Du lịch

9. Chỉ số giá

10. Vận tải, Bưu chính và Viễn thông

11. Giáo dục, Đào tạo và Khoa học, Công nghệ

12. Y tế, Thể thao, Mức sống dân cư, Trật tự, An toàn xã hội, Tư pháp và Môi trường


Xem thêm:

 Số liệu niên giám thống kê năm 2019

 Số liệu niên giám thống kê năm 2018

 Số liệu niên giám thống kê năm 2017

 Số liệu niên giám thống kê năm 2016

 Số liệu niên giám thống kê năm 2015

 Số liệu niên giám thống kê năm 2014

 Số liệu niên giám thống kê năm 2013

 Số liệu niên giám thống kê năm 2012

 Số liệu niên giám thống kê năm 2011

 Số liệu niên giám thống kê năm 2010

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN