VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Noi vu

Trụ sở: Sở Nội vụ

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3828569/ (0232) 3822321

- Email: snv@quangbinh.gov.vn

- Website: snv.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Trần Đình Dinh

- Điện thoại: (0232) 3823545

- Email: dinhtd.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Cường

- Điện thoại: (0232) 3821145

- Email: cuonghv.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Thế Vương

- Điện thoại: (0232) 3828568

- Email: vuongth.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Võ Ngọc Thanh

- Điện thoại: (0232) 3818262

- Email: thanhvn.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phan Ngọc Duy

- Điện thoại: (0232) 3828545

- Email: duypn.snv@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

1- Văn phòng:

Điện thoại/Fax: (0232) 3828569/ (0232) 3822321

2- Thanh tra Sở:

Điện thoại: 052) 3821458; (0232) 3821457

3- Phòng Công chức - Viên chức:

Điện thoại: (0232) 3823468; (0232) 3823788

4- Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi Chính phủ:

Điện thoại: (0232) 3841936; (0232) 3841935

5- Phòng Cải cách hành chính:

Điện thoại: (0232) 3823868; (0232) 3844480

6- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên:

Điện thoại: (0232) 3821149; (0232) 3821147

 

III. CÁC BAN, CHI CỤC TRỰC THUỘC SỞ:

1- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh:

Điện thoại: (0232) 3832789; (0232) 3844556

2- Ban Tôn giáo tỉnh:

Điện thoại/Fax: (0232) 3841943/ (0232) 3833589

3- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh:

Địa chỉ: Số 03 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Đồng Hới

Điện thoại: (0232) 3851105


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN