VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Nội vụ: Thông báo tạm dừng thu Phiếu đăng ký dự tuyển Công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Sở Nội vụ thông báo tạm dừng thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 theo Thông báo số 336/SNV-CBCCVC ngày 23/3/2020 của Sở Nội vụ thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh kể từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có thông báo mới. 

Sở Nội vụ thông báo như trên để các tổ chức, cá nhân và các thí sinh biết.

Sở Nội vụ

[Trở về]