VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Noi vu

Trụ sở: Sở Nội vụ

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822321

- Email: snv@quangbinh.gov.vn

- Website: snv.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Trần Đình Dinh

- Điện thoại: 0232. 3823545

- Email: dinhtd.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Thế Vương

- Điện thoại: 0232. 3828568

- Email: vuongth.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Võ Ngọc Thanh

- Điện thoại: 0232. 3818262

- Email: thanhvn.snv@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

1- Văn phòng:

Điện thoại/Fax: 0232. 3828569/ 0232. 3822321

2- Thanh tra Sở:

Điện thoại: 0232. 3821458

3- Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế:

Điện thoại: 0232. 3821147; 0232. 3841935

3- Phòng Cán bộ, Công chức, Viên chức:

Điện thoại: 0232. 3823788

5- Phòng Cải cách hành chính:

Điện thoại: 0232. 3844480

 

III. CÁC BAN, CHI CỤC TRỰC THUỘC SỞ:

1- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh:

Điện thoại: 0232. 3832789; 0232. 3844556

2- Ban Tôn giáo tỉnh:

Điện thoại/Fax: 0232. 3841943/ 0232. 3833589

3- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh:

Điện thoại: 0232. 3851105


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN