VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/10/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã có Công văn số 2570/SNN-KHTC về việc triển khai hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm năm 2021. 
Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương căn cứ vào kế hoạch vốn phân bổ tại Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh để triển khai hỗ trợ cho các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thông qua 1 trong 2 hình thức như:

Hỗ trợ thông qua Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm: Đối tượng, nội dung và quy trình triển khai thực hiện theo Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quy trình các bước triển khai theo Sổ tay hướng dẫn ban hành tại Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Hỗ trợ thông qua Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (hoặc Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp) quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Đối tượng, nội dung và quy trình triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 59/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Việc lập dự toán hỗ trợ căn cứ quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và các quy định hiện hành liên quan. Công tác giải ngân kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

PV: NQ

[Trở về]