VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài chính: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê để thực hiện Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh(Dự án 3) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê để thực hiện Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (Dự án 4) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê để thực hiện Dự án Công viên động vật hoang dã FLC Quảng Bình (Dự án 5) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê để thực hiện Dự án FLC Quảng Bình Golf Links (Dự án 6) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 618.784,2 m2 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện đầu tư dự án xây dựng Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh (Dự án 3); Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 766.879,2 m2 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện đầu tư dự án xây dựng Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (Dự án 4); Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 161.103,3 m2 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện đầu tư dự án xây dựng Công viên động vật hoang dã FLC Quảng Bình (Dự án 5); Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 1.571.811 m2  tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực
hiện đầu tư dự án xây dựng FLC Quảng Bình Golf Links (Dự án 6);

Căn cứ Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê thực hiện dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh (Dự án 3) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê thực hiện dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (Dự án 4) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê thực hiện dự án Công viên động vật hoang dã FLC Quảng Bình (Dự án 5) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê thực hiện dự án FLC Quảng Bình Golf Links (Dự án 6) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;

Sở Tài chính thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên địa chỉ của tổ chức có tài sản bán đấu giá:

Sở Tài chính Quảng Bình, Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

2. Tên tài sản đấu giá:

2.1. Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê tại các thửa đất số 190(4), thửa đất số 190 (3-2), thửa đất số 190 (2-2), thửa đất số 190 (5), thửa đất số 190(12), thửa đất số 190(6), thửa đất số 190(13), thửa đất số190 (14), thửa đất số 190 (15), thửa đất số 190 (11), thửa đất số 190 (10), thửa đất số 190(18), thửa đất số 190 (16), thửa đất số 190 (7-1), thửa đất số 190 (17-1), thửa đất số 129 (2-1), thửa đất số 129 (1-1), thửa đất số 133 (1-1), thửa đất số 133 (3-1)....thuộc Tờ BĐĐC số 12, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thực hiện Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh (Dự án 3)

- Diện tích khu đất: 618.784,2 m2

- Tài sản trên đất là các cây phi lao,cây bạch đàn, cây tràm đã được thực hiện giải phóng mặt bằng với giá trị bồi thườngđã được thoả thuận giữa các bên có liên quan.

- Giá khởi điểm là: 4.117.420.000 đồng (Bốn tỷ một trăm mười bảy triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng).

2.2. Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê tại các Thửa đất số 134 (4), thửa đất số 134 (3-1), thửa đất số 134 (14-1), thửa đất số 134 (24-1), thửa đất số 134 (22), thửa đất số 134 (18), thửa đất số 134(19), thửa đất số 139 (28), thửa đất số 139 (4), thửa đất số 139 (3), thửa đất số 139 (9), thửa đất số 139 (1), thửa đất số 139 (10), thửa đất số 139 (27), thửa đất số 139(7), thửa đất số 139 (6), thửa đất số 139 (8), thửa đất số 139 (25), thửa đất số 139 (23), thửa đất số 134(15-1), thửa đất số 147 (2), thửa đất số 147(1), thửa đất số 139 (12-2), thửa đất số 139 (13), thửa đất số 139 (14), thửa đất số 139 (17), thửa đất số 139 (18-1), thửa đất số 139 (19), thửa đất số 139 (16-1),thửa đất số 139 (21-1), thửa đất số 139 (26-1), thửa đất số 139 (20-1), thửa đất số 139 (22), thửa đất số 158 (6), thửa đất số 158 (4), thửa đất số 158 (7), thửa đất số 158 (8), thửa đất số 158 (9-1), thửa đất số 158 (12-1)... thuộc Tờ BĐĐC số 12, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thực hiện Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng FLC Faros (Dự án 4).

- Diện tích khu đất: 766.879,2 m2.

- Tài sản trên đất là các tài sản (cây phi lao, cây bạch đàn, cây tràm) đã được thực hiện giải phóng mặt bằng với giá trị bồi thường đã được thoả thuận giữa các bên có liên quan.

- Giá khởi điểm là: 6.680.259.000 đồng (Sáu tỷ sáu trăm tám mươi triệu hai trăm năm mươi chín ngàn đồng)

2.3. Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê tại các thửa đất số 170 (3-3), thửa đất số 170 (6), thửa đất số 170 (7-2), thửa đất số 170 (8-1), thửa đất số 170 (9), thửa đất số 173 (24-2), thửa đất số 173(25), thửa đất số173 (7-3), thửa đất số 173 (30-3), thửa đất số 173(7-4), thửa đất số 173 (19-3), thửa đất số 173 (28-2), thửa đất số 173 (31-2), thửa đất số 173 (35-2), thửa đất số 173(37-2), thửa đất số 173 (42-2), thửa đất số 173 (41), thửa đất số 173 (39), thửa đất số 173(40), thửa đất số 146(1), thửa đất số 143 (8), thửa đất số 146 (16-2), thửa đất số 146 (2-2), thửa đất số 143 (5-2), thửa đất số 143 (4-1) thửa đất số 143 (10-1), thửa đất số 143 (3), thửa đất số 173 (38), thửa đất số 173(36-2) thuộc Tờ BĐĐC số 12, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thực hiện dự án Công viên động vật hoang dã FLC Quảng Bình 

- Diện tích khu đất: 161.103,3 m2

- Tài sản trên đất là các tài sản (cây phi lao và cây tràm) đã được thực hiện giải phóng mặt bằng với giá trị bồi thường đã được thoả thuận giữa các bên có liên quan.

- Giá khởi điểm: 961.885.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi mốt triệu, tám trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

2.4. Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê tại các thửa đất số 292(2), thửa đất số 181 (4), thửa đất số 181 (3-2), thửa đất số 181 (7-2), thửa đất số 110 (2), thửa đất số 181 (5), thửa đất số 181(6), thửa đất số110 (1), thửa đất số 110 (4), thửa đất số 110(3), thửa đất số 110 (12-3), thửa đất số 110 (19-4), thửa đất số 110 (13-1), thửa đất số 110 (9-1), thửa đất số 110(21-3), thửa đất số 110 (11-3), thửa đất số 110 (16-3), thửa đất số 110(15-3), thửa đất số 110(16-4), thửa đất số 110(14-1), thửa đất số 110 (18-1), thửa đất số 110(19-1), thửa đất số 315 (2-3), thửa đất số 315 (1-1), thửa đất số 315 (5-4), thửa đất số 316 (1-2), thửa đất số 316 (1-3), thửa đất số 180 (3-3), thửa đất số 316(3-2)...thuộc Tờ BĐĐC số 12, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thực hiện dự án FLC Quảng Bình Golf Links (Dự án 6) 

- Diện tích khu đất: 1.571.811 m2.

- Tài sản trên đất là các tài sản (cây phi lao, cây bạch đàn, cây tràm) đã được thực hiện giải phóng mặt bằng với giá trị bồi thường đã được thoả thuận giữa các bên có liên quan.

- Giá khởi điểm: 8.487.360.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Sở Tài chính quyết định, cụ thể như sau:

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phải xây dựng và đề xuất phương án tổ chức cuộc đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản;

- Có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Thời gian nhận hồ sơ từ 08 giờ 00 phút ngày 28/5/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 5/6/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc tại phòng Quản lý Giá và Công sản Sở Tài chính).

Địa điểm: Tầng 4- Sở Tài chính Quảng Bình

Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại liên hệ: 02323.821237

Sở Tài chính Quảng Bình

[Trở về]