VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Tai chinh

 Trụ sở: Sở Tài chính

Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường 23/08 - TP Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822198

- Fax: 0232. 3820992

- Email: stc@quangbinh.gov.vn

- Website: stc.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

Giám đốc: Phan Mạnh Hùng

- Điện thoại: 0232. 3823814

- Email: hungpm.stc@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Lê Thị Tuyển

- Điện thoại: 0232. 3825238

- Email: tuyenlt.stc@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Anh Tuấn

- Điện thoại: 0232. 3823839

- Email: tuanta.stc@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trương Tùng Giang

- Điện thoại: 0232. 3889966

- Email: giangtt.stc@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng

Điện thoại: 0232. 3822198

2. Phòng Quản lý ngân sách

Điện thoại: 0232. 3825238

3. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

Điện thoại: 0232. 3823835

4. Phòng Tài chính Doanh nghiệp

Điện thoại: 0232. 3823982

5. Phòng Tài chính đầu tư

Điện thoại: 0232. 3825453

6. Phòng Thanh tra

Điện thoại: 0232. 3821228

7. Phòng Giá - Công sản

Điện thoại: 0232. 3821237

8. Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công

Điện thoại: 0232. 3822177


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN