VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài nguyên và Môi trường: Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Quyền sử dụng thửa đất 173 (tờ BĐ 23) Khu đô thị Bắc Lê Lợi - phường Hải Đình và thửa đất 187 (tờ BĐ 36) phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới 
Xem chi tiết Thông báo số 216/TB-PTQĐ ngày 20/9/2018 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Công văn số 315/PTQĐ về việc đính chính thời gian công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Quyền sử dụng thửa đất 173 (tờ BĐ 23) Khu đô thị Bắc Lê Lợi - phường Hải Đình và thửa đất 187 (tờ BĐ 36) phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới

[Trở về]