VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Tai nguyen va Moi truong

 Trụ sở: Sở Tài nguyên và Môi trường

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 105 - Đường Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3823810

- Fax: 0232. 3824064

- Email: stnmt@quangbinh.gov.vn

- Website: stnmt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Trần Phong

- Điện thoại: 0232. 3825830

- Email: phongt.stnmt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Phạm Văn Lương

- Điện thoại: 0232. 3824446

- Email: luongpv.stnmt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Hoàng Quốc Việt 

- Điện thoại: 0232. 3825796

- Email: viethq.stnmt@quangbinh.gov.vn 

 Phó Giám đốc: Phạm Quang Ánh 

- Điện thoại: 0232. 3821606

- Email: anhpq.stnmt@quangbinh.gov.vn 

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Văn phòng:

- Điện thoại: 0232. 3825405

2. Thanh tra:

- Điện thoại: 0232. 3842984

3. Phòng Pháp chế:

- Điện thoại: 0232. 3825774 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Điện thoại: 0232. 3825983; 0232. 3825817

5. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám:

- Điện thoại: 0232. 3825796; 0232. 3820572

6. Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu:

- Điện thoại: 0232. 3859075

7. Phòng Khoáng sản: 

- Điện thoại: 0232. 3840098

8. Chi cục Bảo vệ Môi trường: 

- Điện thoại/Fax: 0232. 3850939; 0232. 3840097/ 0232. 3850946

- Email: ccbvmt.stnmt@quangbinh.gov.vn

9. Chi cục Quản lý đất đai:

- Điện thoại: 0232. 3820572

- Email: ccqldd.stnmt@quangbinh.gov.vn

10. Chi cục Biển và Hải đảo:

- Điện thoại/Fax: 0232. 3897939 / 0232. 3897939

- Email: ccbhd.stnmt@quangbinh.gov.vn

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  TRỰC THUỘC: 

1. Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường.

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3825742/ 0232. 3850952

+ Email: ttcntt.stnmt@quangbinh.gov.vn

2. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3856369/ 0232. 3857217

+ Email: ttkttnmt.stnmt@quangbinh.gov.vn

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất.

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3850742/ 0232. 3850744

+ Email: ttptqd.stnmt@quangbinh.gov.vn

4. Văn phòng Đăng ký đất đai.

+ Điện thoại/Fax: 0232. 3844793/ 0232. 3850289

+ Email: vpdkdd.stnmt@quangbinh.gov.vn

5. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

+ Điện thoại: 0232. 3859575; 0232. 2212152/ 0232. 3844792

+ Email: ttqttnmt.stnmt@quangbinh.gov.vn


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN