VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Thong tin - Truyen thong

Trụ sở: Sở Thông tin và Truyền thông

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 02 Hương Giang - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3844456

- Email: stttt@quangbinh.gov.vn

- Website: stttt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Hoàng Hữu Thái

- Điện thoại: 0232. 3825535

- Email: thaihh.stttt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phạm Thanh Tân

- Điện thoại: 0232. 3838887

- Email: tanpt.stttt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Ngọc

- Điện thoại: 0232. 3827268

- Email: ngocnx.stttt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Hoàng Thanh Hiến

- Điện thoại: 0232. 3822123

- Email: hienht.stttt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 Văn phòng

- Điện thoại/Fax: 0232. 3818383/ 0232. 3844456

 Thanh tra sở

- Điện thoại: 0232. 3779999

 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Điện thoại: 0232. 3851208

Phòng Chuyển đổi số

- Điện thoại: 0232. 3844567

 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

- Điện thoại: 0232. 3846345


[Trở về]