VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Thong tin - Truyen thong

Trụ sở: Sở Thông tin và Truyền thông

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 02 Hương Giang - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3844303; 3851205/ (0232) 3844456

- Email: stttt@quangbinh.gov.vn

- Website: stttt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Hoàng Việt Hùng

- Điện thoại: (0232) 3825535

- Email: hunghv.stttt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phạm Minh Hải

- Điện thoại: (0232) 3822123

- Email: haipm.stttt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Phi Khanh

- Điện thoại: (0232) 3844567

- Email: khanhnp.stttt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phạm Thanh Tân

- Điện thoại: (0232) 3838887

- Email: tanpt.stttt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Ngọc

- Điện thoại: (0232) 3827268

- Email: ngocnx.stttt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 Văn phòng:

- Điện thoại/Fax: (0232) 3851205/ (0232) 3844456

 Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Điện thoại: (0232) 3818383

 Thanh tra sở:

- Điện thoại: (0232) 3851357

Phòng Công nghệ thông tin:

- Điện thoại: (0232) 3851206

 Phòng Bưu chính, Viễn thông:

- Điện thoại: (0232) 3845789; (0232) 3852789

 Phòng Báo chí, Xuất bản:

- Điện thoại: (0232) 851208

 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông:

- Điện thoại: (0232) 3817779


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN