VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tư pháp: Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trẻ em 
(Quang Binh Portal) - Trong 02 năm qua, Luật Trẻ em đã được Sở Tư pháp triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định trên địa bàn tỉnh. Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Trẻ em bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng, đậm nét và thiết thực, trong đó đặc biệt chú trọng hướng dẫn việc đăng ký khai sinh, giải quyết các vấn đề về quốc tịch của trẻ em, xác định cha, mẹ cho trẻ em và quản lý Nhà nước về nuôi con nuôi, thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn xã hội về quyền tham gia của trẻ em và trách nhiệm thực hiện các mục tiêu chương trình vì trẻ em của tỉnh.  
Để Luật Trẻ em đi vào cuộc sống, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong đó có lồng ghép tuyên truyền pháp luật về Luật Trẻ em; hướng dẫn, chỉ đạo phối hợp lồng ghép nội dung PBGDPL về Luật Trẻ em với các chương trình, đề án khác để tuyên truyền, PBGDPL cho Nhân dân những quy định của pháp luật về trẻ em.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và chăm sóc trẻ em như: Luật Trẻ em; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Công ước quốc tế về quyền trẻ em; Luật phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; Luật phòng, chống ma túy; Luật Thanh niên; Luật Giáo dục; Luật Giao thông đường bộ; Luật Nghĩa vụ quân sự; Bộ luật Lao động; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật hôn nhân và gia đình; Luật Y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Công tác tuyên truyền, phổ biến được tổ chức thông qua các hội nghị, tuyên truyền miệng, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền lưu động, xây dựng pa nô, áp phích; biên soạn tờ rơi, tờ gấp, bản tin tư pháp, giáo dục pháp luật trong nhà trường, lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, hướng dẫn các đơn vị, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL… Kết quả, Sở Tư pháp đã tổ chức và lồng ghép tổ chức 102 hội nghị, lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho trên 12.000 lượt người tham dự, trong đó có lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Sở đã cấp phát 77.746 tài liệu tuyên truyền như tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật, Bản tin Tư pháp Quảng Bình... cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có 15.000 tờ gấp “Tìm hiểu một số quy định của Luật trẻ em”, 15.000 tờ gấp “Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch, thủ tục về việc đăng ký nuôi con nuôi đối với trẻ em”, 10.000 tờ gấp “Một số chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển”, 10.000 tờ gấp “Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình”, 10.000 cuốn sách “Hỏi đáp pháp luật trong lĩnh vực hình sự đối với người chưa thành niên” và nhiều tin, bài trên Bản tin Tư pháp có nội dung lỉên quan đến Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật có liên quan. Ngoài ra, Sở đã lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em trong các tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cơ sở, tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật qua Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp năm 2018 với trên 1.000 lượt người tham gia và thực hiện chuyên mục PBGDPL trên báo Quảng Bình, 24 chuyên mục Pháp luật và Đời sống trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; đăng tải nhiều tin, bài có nội dung tuyên truyền pháp luật về trẻ em trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, trong năm 2017 và 2018, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt việc áp dụng Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể đã ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký hộ tịch tại địa phương. Trong 02 năm, Sở đã đăng ký khai sinh cho 31 trường hợp có yếu tố nước ngoài và 41.775 trường hợp khai sinh cho trẻ em ở trong nước; tiến hành đăng ký nhận cha, mẹ, con cho 02 trường hợp có yếu tố nước ngoài và 319 trường hợp ở trong nước.

Công tác quản lý Nhà nước về nuôi con nuôi cũng được Sở Tư pháp triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Sở đã tăng cường hướng dẫn các địa phương thực hiện việc đãng ký nuôi con nuôi theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Trong năm 2017, 2018 đã đăng ký 20 trường hợp nuôi con nuôi, trong đó 15 trường hợp nuôi con nuôi trong nước, 05 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, Sở cũng đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thực hiện các kế hoạch về hoạt động trợ giúp pháp lý, trong đó chú trọng nội dung trợ giúp pháp lý cho trẻ em và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em theo quy đinh của pháp luật. Trong 02 năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã thực hiện trợ giúp pháp lý 97 vụ việc cho 97 đối tượng là trẻ em, người chưa thành niên dưới 18 tuổi.

Mặc dù công tác PBGDPL đã được đẩy mạnh, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn như số lượng văn bản cần tuyên truyền quá nhiều, nội dung phức tạp; trình độ và nhu cầu của các đối tượng cần tuyên truyền không đồng đều nên hiệu quả chưa cao; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ và Nhân dân còn hạn chế; các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch chưa thật sự đầy đủ, chưa điều chỉnh hay lường hết được tình huống phát sinh trong thực tế; một số quy định còn chồng chéo với các quy định của pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, nuôi con nuôi và chưa phù hợp với thực tiễn nên khó khăn trong quá trình áp dụng.

Thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, thẩm định, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; tích cực, chủ động tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và Ban Chỉ đạo các Đề án về PBGDPL tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Trẻ em, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về trẻ em; hướng dẫn các ngành, địa phương triển khai thực hiện; duy trì và đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp; tăng cường phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể để triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật có liên quan; tiếp tục hướng dẫn việc đăng ký khai sinh, giải quyết các vấn đề về quốc tịch của trẻ em, xác định cha, mẹ cho trẻ em; quản lý Nhà nước về nuôi con nuôi; thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật...

N.Quý

[Trở về]