VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

So Tu phap

 Trụ sở: Sở Tư pháp

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 183 Hữu Nghị - TP. Đồng Hơi

- Điện thoại/Fax: 0232. 3825447

- Email: stp@quangbinh.gov.vn

- Website: stp.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

Giám đốc: Trần Chí Tiến

- Điện thoại: 0232. 3825139

- Email: tientc.stp@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Văn Lê

- Điện thoại: 0232. 3823125

- Email: letv.stp@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Tâm

- Điện thoại: 0232. 3822033

- Email: tamnm.stp@quangbinh.gov.vn

  Phó Giám đốc: Trương Quang Sáng

- Điện thoại: 0232. 3843327

- Email: sangtq.stp@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

Văn phòng:

 - Điện thoại/Fax: 0232. 3825447

Thanh tra Sở: 

   - Điện thoại: 0232. 3820444

Phòng Xây dựng, Kiểm tra văn bản QPPL và Theo dõi thi hành pháp luật:

- Điện thoại: 0232. 3827029; 0232. 3859837

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật:

 - Điện thoại: 0232. 3843188

 Phòng Hành chính Tư pháp:

- Điện thoại: 0232. 3835592

 Phòng Bổ trợ Tư pháp:

- Điện thoại: 0232. 3858611

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

- Địa chỉ: Số  117 Lý Thường Kiệt - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3845365/ 0232. 3824947

- Email: trungtamtgplqb@yahoo.com.vn

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản: 

- Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3825406

 Phòng Công chứng số 1: 

- Địa chỉ: Số 17 Quang Trung - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822543/ 0232. 827139


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN