VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

Trụ sở: Sở Văn hóa - Thể thao

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822032

- Fax: 0232. 3821191

- Email: svhtt@quangbinh.gov.vn

- Website: svhtt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Trần Vũ Khiêm

- Điện thoại: 0232. 3824271

- Email: khiemtv.svhtt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Mậu Nam

- Điện thoại: 0232. 3822682

- Email: namnm.svhtt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Hà Quốc Phong

- Điện thoại: 0232. 3858833

- Email: phonghq.svhtt@quangbinh.gon.vn

Phó Giám đốc: Lê Phú Sơn

- Điện thoại:

- Email: sonlp.svhtt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, BAN, BỘ PHẬN THUỘC SỞ:

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3851715

2. Thanh tra

- Điện thoại: 0232. 3821586

3. Phòng Tổ chức - Pháp chế

- Điện thoại: (0232) 3821460

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: 0232. 3825557

5. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

- Điện thoại: 0232. 3822867

6. Phòng Quản lý văn hóa

- Điện thoại: 0232. 3822875

7. Phòng Quản lý Thể dục thể thao

- Điện thoại: 0232. 3825729

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm Văn hóa tỉnh

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3823122

2. Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh

- Địa chỉ: 01 - Lê Trực - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822200 

3. Bảo tàng tổng hợp tỉnh

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới 

- Điện thoại: 0232. 3822653 

4. Đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh

- Địa chỉ: 337 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822720 

5. Ban Quản lý Di tích tỉnh

- Địa chỉ: Phường Đức Ninh - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3600397

6. Thư viện tỉnh tỉnh

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822023 

7. Tạp chí Văn hóa tỉnh

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3600227

8. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3823200

9. Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3500976


[Trở về]