Bản in     Gởi bài viết  
Sở Xây dựng: Thông báo Kế hoạch lựa chọn Nhà tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết 
Căn cứ Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500; Căn cứ Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị thông minh phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500; Sở Xây dựng đăng tải các Kế hoạch lựa chọn Nhà tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết với các nội dung như sau:
I. Kế hoạch lựa chọn Nhà tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500.

1. Thông tin về quy hoạch mời gọi tài trợ kinh phí:

- Tên Quy hoạch: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500.

- Quy mô diện tích: Khoảng 211,5ha.

- Vị trí, ranh giới lập quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh; có ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp khu đất quy hoạch đất Dự phòng phát triển ký hiệu II.DPPT-01 và khu đất Hỗn hợp ký hiệu III.HH-12;

+ Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch rộng 42m;

+ Phía Tây Nam giáp đường quy hoạch rộng 22,5m;

+ Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch rộng 25m.

- Mục tiêu lập quy hoạch:

+ Cụ thể hóa định hướng của đồ án Quy hoạch chung đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận, huyện Quảng Ninh, đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000.

+ Quy hoạch chi tiết một khu đô thị hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo điểm nhấn về không gian, kiến trúc cảnh quan và đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch đô thị.

+ Tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng trong khu vực lập quy hoạch.

2. Thời gian tiếp nhận đề xuất tài trợ: Kể từ thời điểm Kế hoạch lựa chọn Nhà tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500 được Sở Xây dựng đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Nhà tài trợ: Là tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có chứng minh tài chính hợp pháp theo quy định của pháp luật.

4. Thủ tục đề xuất tài trợ: Nhà tài trợ có nguyện vọng tài trợ kinh phí lập Quy hoạch gửi văn bản đề xuất về Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình để được xem xét, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận.

5. Các yêu cầu liên quan tài đến việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch:

- Việc tài trợ kinh phí phải đảm bảo là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của Nhà tài trợ kinh phí làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như đảm bảo tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là cơ quan nhà nước có thẩm quyền được UBND tỉnh giao.

- Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phải được tổ chức lập, lấy ý kiến, thẩm định và phê duyệt đảm bảo theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Chi phí phục vụ lập quy hoạch theo hình thức tài trợ kinh phí phải tính đúng, tính đủ theo quy định của pháp luật. Toàn bộ kinh phí này do Nhà tài trợ được UBND tỉnh chấp thuận tài trợ bố trí, chi trả và không được Nhà nước hoàn trả.

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch được cơ quan tổ chức lập quy hoạch lựa chọn đảm bảo tư cách pháp nhân và đủ năng lực theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hợp đồng tư vấn phải được ký kết 3 bên (gồm: cơ quan tổ chức lập quy hoạch, Nhà tài trợ kinh phí và Đơn vị tư vấn được lựa chọn). Việc thanh toán chi phí tư vấn do Nhà tài trợ trực tiếp chi trả cho đơn vị tư vấn theo các điều khoản cụ thể trong Hợp đồng.

- Việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi khu vực được tài trợ kinh phí lập quy hoạch thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch không được ưu tiên trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

>>> Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh.

II. Kế hoạch lựa chọn Nhà tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị thông minh phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500.

1. Thông tin về quy hoạch mời gọi tài trợ kinh phí:

- Tên Quy hoạch: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị thông minh phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500.

- Quy mô diện tích: Khoảng 56,5 ha.

- Vị trí, phạm vi ranh giới: Tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn; theo Quy hoạch phân khu (điều chỉnh) phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau:

+ Phía Tây Bắc giáp khu vực quy hoạch đất cụm công nghiệp, đất dự phòng phát triển;

+ Phía Đông Bắc giáp khu vực quy hoạch đất du lịch;

+ Phía Đông Nam giáp đường Võ Nguyên Giáp;

+ Phía Tây Nam giáp khu vực quy hoạch đất ở, đất công cộng đô thị.

- Mục tiêu lập quy hoạch:

+ Cụ thể hóa định hướng của đồ án Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/10.000; đồ án Quy hoạch phân khu (điều chỉnh) phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/2000.

+ Quy hoạch chi tiết một khu đô thị hiện đại, đảm bảo kiến trúc, cảnh quan môi trường, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

+ Tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng trong khu vực lập quy hoạch.

2. Thời gian tiếp nhận đề xuất tài trợ: Kể từ thời điểm Kế hoạch lựa chọn Nhà tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị thông minh phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 được Sở Xây dựng đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Nhà tài trợ: Là tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có chứng minh tài chính hợp pháp theo quy định của pháp luật.

4. Thủ tục đề xuất tài trợ: Nhà tài trợ có nguyện vọng tài trợ kinh phí lập Quy hoạch gửi văn bản đề xuất về Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình để được xem xét, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận.

5. Các yêu cầu liên quan tài đến việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch:

- Việc tài trợ kinh phí phải đảm bảo là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của Nhà tài trợ kinh phí làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như đảm bảo tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là cơ quan nhà nước có thẩm quyền được UBND tỉnh giao.

- Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phải được tổ chức lập, lấy ý kiến, thẩm định và phê duyệt đảm bảo theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Chi phí phục vụ lập quy hoạch theo hình thức tài trợ kinh phí phải tính đúng, tính đủ theo quy định của pháp luật. Toàn bộ kinh phí này do Nhà tài trợ được UBND tỉnh chấp thuận, tài trợ bố trí, chi trả và không được Nhà nước hoàn trả.

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch được cơ quan tổ chức lập quy hoạch lựa chọn đảm bảo tư cách pháp nhân và đủ năng lực theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hợp đồng tư vấn phải được ký kết 3 bên (gồm: cơ quan tổ chức lập quy hoạch, Nhà tài trợ kinh phí và Đơn vị tư vấn được lựa chọn). Việc thanh toán chi phí tư vấn do Nhà tài trợ trực tiếp chi trả cho đơn vị tư vấn theo các điều khoản cụ thể trong Hợp đồng.

- Việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi khu vực được tài trợ kinh phí lập quy hoạch thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch không được ưu tiên trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

>>> Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp