VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng các khu kinh tế đồng bộ, hiện đại Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 25/7/2019 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển Khu Kinh tế Hòn La, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo gắn với hành lang kinh tế Quốc lộ 12A đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Theo đó, mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp trong khu kinh tế đạt 60% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh; đến năm 2030, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp trong khu kinh tế đạt 72% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt bình quân 10 - 12%/năm; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tập trung kêu gọi dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thuộc các ngành công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vấn đề xã hội trong khu kinh tế, trong đó giai đoạn 2020 - 2025 thu hút khoảng 15.000 - 20.000 tỷ đồng và giai đoạn 2025 - 2030 thu hút khoảng 25.000 tỷ đồng; hàng hóa thông qua cảng Hòn La đến năm 2025 đạt 2,5 triệu tấn/năm và đến năm 2030 đạt 3,6 triệu tấn/năm; kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cha Lo đến năm 2025 đạt 03 tỷ USD/năm và đến năm 2030 đạt 5,5 tỷ USD/năm; xuất khẩu hàng hóa trong khu kinh tế đến năm 2025 đạt 300 triệu USD/năm và đến năm 2030 đạt 500 triệu USD/năm; tạo việc làm cho người lao động đến năm 2025 khoảng 10 - 15 ngàn người và đến năm 2030 khoảng 20 - 25 ngàn lao động.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy xác định tiếp tục tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để huy động nguồn lực thực hiện lập quy hoạch xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế đồng bộ; xây dựng cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị các cấp trong đẩy mạnh phát triển Khu Kinh tế Hòn La, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo gắn với hành lang kinh tế Quốc lộ 12A.

Mai Anh

[Trở về]